وصول مبالغی با عنوان« عوارض بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»توسط شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی قوانین و مقررات

شهرداری اردبیل در اجرای مصوبه شورای اسلامی آن شهر،مبالغی را تحت عنوان«بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»از شهروندان مطالبه نموده ولی سازمان بازرسی کل کشور از این مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت نموده که ذیلاً گردشکار کامل و رای هیأت،درج می گردد: شماره دادنامه: ۴۴۶ تاريخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۱ مرجع […]