ضمانت اجرای حذف یا کسری پارکینگ ساختمانهای واقع در محدوده شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شهرداری شهر احمدآباد با مجوز مصوبه شورای اسلامی آن شهر،عوارضی را در ازای حذف یا کسری پارکینگ از شهروندان اخذ نموده است که به لحاظ مغایرت چنین مصوبه ای با قوانین موضوعه ،دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۵۹۳مورخ ۱۳۹۵/۹/۲که ذیلاً درج می گردد رأی بر ابطال آن صادر نموده است: موضوع شکایت: ابطال بند […]