تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸ مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ راُی دادگاه در این پرونده خواهان پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی دادخواستی به خواسته صدور حکم برتقسیم ماترک و مطالبه […]