نمونه دادنامه درباره تفاوتهای دو موضوع فسخ و بطلان مبایعه نامه،معامله و قرارداد

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

فسخ وابطال قرارداد، هرکدام دارای منشاً وآثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی واستماع نیست. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۵۰۰۰۲۷۴ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۷ راُی دادگاه در خصوص دعوی ک.ص وغیره به طرفیت خواندگان ۱- الف.ر و غیره. به خواسته صدور حکم به ابطال ۳/۵ دانگ سند مشاع از شش دانگ یک […]