دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاُسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ، متوجه شهرداری نیست.   شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۴۵ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ راُی دیوان در مورد دعوی ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ ملاحظه می گردد شکات فوق الذکر به طرفیت شهرداری رشت و کمیسیون ماده ۵ [ قانون […]

رای شماره ۷۳۳ ديوان عالی کشور

دعاوی ملکی قوانین و مقررات

رای شماره ۷۳۳ ديوان عالی کشور  :-موضوع -نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه مبيع مستحق للغير باشد تا قبل از صدور رای وحدت رویه فوق،غالب دادگاهها از صدور حکم بر رد ارزش روز ثمن یا قیمت روز ملک در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع خودداری می نمودند ولی با صدور رأی مذکور در […]