مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه

دعاوی ملکی

رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم ترکه شماره ۷۳۸۸/۱۱۰/هـ                                                       ۱۹/۳/۱۳۹۰ مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد […]