شرایط تعلق حق کسب وپیشه و تجارت چیست؟

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی دعاوی ملکی

اگر عین مستاُجره برای امور دفتری به مستاُجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیری دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب وپیشه و تجارت تعلق نمی گیرد. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۴ مورخ : ۱۳۹۲/۵/۱۶ راُی دادگاه در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان […]

عوارض تابلو و کسب و پيشه بانکها:رای دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

برابر آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلفی در خصوص وضع عوارض تابلو و کسب و پيشه بانکها،ابطال گردیده، در جدیدترین رای هیأت مذکور نیز به شرح ذیل به این مهم پرداخته شده است: تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳ مرجع […]