آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري

دعاوی تجاری قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري در بر دارنده ساز و کار اجرایی نحوه اقدام ذی نفعان حوزه مالکیت صنعتی و مقامات اداری و قضایی در خصوص مسائل اداری،قضایی و تجاری این حوزه مهم از حقوق مالکیت معنوی است.آیین نامه مورد نظر به این شرح می باشد:    آيين نامه […]

قانون ثبت اختراعات،طر ح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶

اخبار دعاوی تجاری دعاوی مدنی قوانین و مقررات

قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم مصوب ۱۳۸۶مهمترین قانون مرتبط با اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران است. لذا صاحبان و ذی نفعان اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی و نیز قضات و وکلا می بایست حسب مورد برای انتخاب علامت تجاری و نحوه نقل و انتقال حقوق ناشی از این […]