دادنامه شماره ۵۵ دیوان عدالت اداری: مصوبه شوراي پول و اعتبار

اخبار دعاوی تجاری دعاوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۵۵ دیوان عدالت اداری درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار-مقررات دولتی تا جایی که مخالف قوانین و در حدود اختیارات مقام یا دستگاه وضع کننده باشد معتبر است ولی ضمانت اجرای تخلف از این قید ، ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری است،جدیدترین دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این راستاست: تاريخ […]

رأي شماره ۵۲ دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

یکی از دلایل ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، خروج شوراها از محدوده اختیارات قانونی است و چون شهرداریها و نهادهای وابسته به آن بیشتر جبهه وصولی در بحث عوارض دارند؛ اقدام به وضع مقرراتی تحت عنوان تعرفه عوارض می نمایند که بعضاً بر خلاف قوانین عمومی است در دادنامه شماره ۵۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،یکی […]