دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تعرفه عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها قوانین و مقررات

شورای اسلامی شهر باقر شهر از توابع استان تهران،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حوزه شهرداری باقرشهر،نموده است که این مصوبه مورد اعتراض و شکایت مدیر عامل سازمان بهشت زهرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیأت مذکور به شرح گردشکار […]