رای شماره ۷۳۳ ديوان عالی کشور

دعاوی ملکی قوانین و مقررات

رای شماره ۷۳۳ ديوان عالی کشور  :-موضوع -نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه مبيع مستحق للغير باشد تا قبل از صدور رای وحدت رویه فوق،غالب دادگاهها از صدور حکم بر رد ارزش روز ثمن یا قیمت روز ملک در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع خودداری می نمودند ولی با صدور رأی مذکور در […]