خلع ید از متصرف ملک مشاعی-نمونه دادنامه خلع ید

اخبار دعاوی تجاری دعاوی ملکی

مالکین مشاعی حتی اگر سهم آنان به میزان بسیار اندک باشد، حق تقاضای صدور حکم بر خلع ید را دارند. شماره دادنامه: ۶۰۷ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواه: آقا…. تجدیدنظر خواسته: آقایان: ۱….۲…. راُی دادگاه درخصوص تجدیدنظر آقای… از راُی شماره ۱۹۸۳ شعبهُ ۸ دادگاه عمومی شهرری که موجب آن راُی […]