رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دعاوی مدنی دعاوی ملکی قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، صادر گردید. مقدمه […]