دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به شکایت از بانک قرض الحسنه ندارد

دعاوی دیوان عدالت اداری مقالات

نظر به اینکه بانک قرض الحسنه مهرایران ، یک نهاد غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۶۱۸ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۲۹ راُی دیوان با توجه به اینکه براساس محتویات پرونده ( به خواسته اعتراض به عدم جذب واستخدام) ،طرف شکایت مرجع غیردولتی است وبه همین جهت […]

ابطال مصوبات کمیسیون ماده پنج- شکایت از کمیسیون ماده پنج- نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده پنج

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که در عرف حقوقی از آن به عنوان «کمیسیون طرح تفصیلی»نیز یاد می شود دارای وظایف و اختیارات مشخصی است . تعیین و تغییر کاربریها با لحاظ رعایت اصول و ضوابط فنی در محدوده طرحهای شهری،عمده ترین کارکرد کمیسیون مذکور است.   با این حال […]

ضمانت اجرای حذف یا کسری پارکینگ ساختمانهای واقع در محدوده شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

شهرداری شهر احمدآباد با مجوز مصوبه شورای اسلامی آن شهر،عوارضی را در ازای حذف یا کسری پارکینگ از شهروندان اخذ نموده است که به لحاظ مغایرت چنین مصوبه ای با قوانین موضوعه ،دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره ۵۹۳مورخ ۱۳۹۵/۹/۲که ذیلاً درج می گردد رأی بر ابطال آن صادر نموده است: موضوع شکایت: ابطال بند […]