آیا در صورت موجل(وعده دار)بودن ثمن معامله،حق حبس، باقی و از سوی خریدار،قابل استناد است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

در صورت مؤجل بودن ثمن، حق حبس برای خریدار ایجاد نمی‌شود تا به اتکا آن بتواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نماید. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۲۴ رای دیوان عالی کشور باملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامی وارد و دادنامه فرجام‌خواسته واجد ایراد است […]

شکایت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دعاوی دیوان عدالت اداری

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، غیردولتی بوده و رسیدگی به شکایت از آن ، خارج از صلاحیت دیوان است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۴۷ مورخ :۱۳۹۱/۱۱/۳ راُی دیوان شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته کارشناس رشته گیاه پزشکی می باشد که در سال ۱۳۸۵ کلینیک گیاه پزشکی بهار تاُسیس نموده و در سال ۱۳۸۷ […]

عوارض تابلو و کسب و پيشه بانکها:رای دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

برابر آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلفی در خصوص وضع عوارض تابلو و کسب و پيشه بانکها،ابطال گردیده، در جدیدترین رای هیأت مذکور نیز به شرح ذیل به این مهم پرداخته شده است: تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵                   شماره دادنامه: ۵۴ ـ ۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۶۶ و ۹۴/۱۰۱۳ مرجع […]