صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی ، واجد منع قانونی است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۳۳۶ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ راُی دیوان در خصوص دادخواست آقای (ر.ح) به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده […]

تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن ماترک

دعاوی مدنی دعاوی ملکی

در صورت غیر قابل تقسیم بودن ترکه، دادگاه باید دستور فروش ترکه را صادر نماید و نمی تواند رأی بر بطلان دعوا صادر کند. دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۸ مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ راُی دادگاه در این پرونده خواهان پ. ، ش. و م. با شهرت س. با وکالت آقای م.ی دادخواستی به خواسته صدور حکم برتقسیم ماترک و مطالبه […]