رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تفکیک شهرداری

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

عوارض تفکیک شهرداری که برخی شوراهای اسلامی شهرها مورد تصویب قرار می دهند با هزینه های تفکیک و افراز زمین مصرح در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری متفاوت است.

بیشتر بدانید: تفسیری بر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

روشن است که الزاماً همه زمین هایی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند مشمول پرداخت هزینه های موضوع ماده ۱۰۱ نمی گردند.

از همین رو برخی شوراها ممکن است برای اراضی غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مبادرت به وضع عوارض نمایند.

به نظر ما عوارض تصویبی توسط شوراهای شهر ماهیتی متفاوت از هزینه های تفکیک و افراز ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دارد.

تفکیک و افراز اراضی ممکن است از جهت متراژ یا زمان انجام افراز و تفکیک،از شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج گردد.

آیا عوارض تفکیک شهرداری در مورد اراضی غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانونی است؟

در مورد عوارض تفکیک شهرداری محل بحث هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً رایی صادر نموده که در زیر درج میگردد:

دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط با دعـوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومـی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر یزد در تصویب ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱۰ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

این مطلب با موضوع عوارض تفکیک شهرداری و اراضی غیرمشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*