رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای دیوان عدالت اداری درباره عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک

در مورد اینکه شهرداری ها در موضوع نقل و انتقال ملک یا همان عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک ،حقی به دریافت عوارض ندارند آرای زیادی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

آیا تغییر عنوان عوارض شهرداری برای  نقل و انتقال ملک به عنوان بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت تاثیری بر موضوع دارد یا خیر؟!

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد رایی صادر نموده که در زیر درج می شود:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۸ مورخ ۱۷/۲/۹۸

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۶۹-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۳، ۵۳۱-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ و ۷۹۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶-۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۵ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و عطف اثر ابطال به تاریخ تصویب تعرفه مورد شکایت موافقت نشد

بیشتر بدانید: وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران

این مطلب با موضوع عوارض شهرداری برای نقل و انتقال ملک تدوین شده است.

ارسال پاسخ

*