نمونه دادنامه درباره شرایط اعتبار شهادت شهود

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

شرایط اعتبار شهادت شهود از مسائلی است که در دادرسی های حقوقی مورد توجه اصحاب دعوی و دادرس رسیدگی کننده به پرونده است.

در دادنامه زیر به این موضوع پرداخته شده است:

شهادت شاهد از روی قطع و یقین نبوده بر اساس نقل قول از دیگران است بنابراین قابل ترتیب اثر نمی باشد.

تاریخ:۳۱/۴/۸۵

شماره دادنامه:۵۷۰

کلاسه پرونده:…

مرجع رسیدگی:شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:اداره ثبت احوال سبزوار

تجدیدنظرخوانده:و.ف.ص

تجدیدنظر خواسته:دادنامه شمارۀ ۷۴ در تاریخ ۱۳/۲/۸۵ صادره از شعبۀ ۳۸ دادگاه عمومی تهران

گردش کار:تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواستۀ فوق ارایه کرده است که به این شعبۀ ارجاع و پس از ثبت به کلاسۀ فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر رأی صادر شد:

رأی دادگاه درباره شرایط اعتبار شهادت شهود در امور حقوقی

اعتراض ثبت احوال سبزوار نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۷۴ در تاریخ ۱۳/۲/۸۵ صادره از شعبۀ ۳۸ دادگاه عمومی تهران که بر ابطال شناسنامه شماره ۷۱۸-۱۳۲۲ حوزه یک سبزوار و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۷/۱۱/۱۳۲۷ اشعار دارد موجه است زیرا مطابق ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد در حالی که اظهارات آقای م.ج.ا با این عبارت(اینجانب کودک بودم و قبلاً با ایشان همسایه بودم و از مردم شنیده بودم که ایشان از شناسنامۀ خواهرش استفاده کرده است) و اظهارات مجمل آقای م.م. با این مضمون (و آن موقع کودک بودم و شنیده بودم وی از شناسنامه خواهرش که مرده بود استفاده می کرد) یقینی نیست بلکه بر اساس نقل قول از دیگران است و منشاُ آن شهادت عینی نیست و شاهد دیگر نیز در مورد تاریخ تولد خواهان و تاریخ فوت خواهر وی شهادتی نداده است بنابراین اظهارات آنان فاقد ارزش قضایی است و اثری بر آن مترتب نیست؛ ثانیا:نظریۀ پزشکی قانونی در مورد سن خواهان علاوه بر آن که ظنی است حدود ۵۵ الی ۶۰ سال است و ماده ۲۶۰ آیین دادرسی رعایت نشده است و به تنهایی کافی بر اثبات ادعا نمی باشد سوم با توجه به مدارک ارایه شده از جانب ثبت احوال با عکس دار نمودن شناسنامه نمونۀ قدیم و نمونۀ جدیدالمثنی و تقدیم دادخواست به شعبۀ نهم دادگاه عمومی مشهد،شناسنامۀ مذکور را متعلق به خود دانسته و در واقع بر اصالت و صحت آن اقرار کرده است بنابراین انکار پس از اقرار جایز نیست و رأی معترض عنه مغایر با قانون تشخیص داده می شود.با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود.این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدحسین واعظی

مستشار دادگاه

فراهانی

منبع:کتاب رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد یک)

این مطلب با موضوع نمونه رأی دادگاه درباره شرایط اعتبار شهادت شهود در امور حقوقی تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*