نمونه رای درباره تقلیل محکوم به

دعاوی حقوقی

نمونه رای درباره تقلیل محکوم به مبنی بر رد دعوی تقلیل به دلایلی که در متن دادنامه آمده است را در ذیل ملاحظه نمایید:

پرونده کلاسه- ۹۷۰۹۹۸۲۶۴۰۹۰۰ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار تصمیم نهایی  شماره- ۹۸۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۰

خواهان:آقای – فرزند-با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی:میدان فردوسی خیابان انقلاب اسلامی روبروی خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) کوچه براتی ساختمان ۸۸۰ پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد۱۱

خواسته:تقیل محکوم به

گردشکار – بتاریخ ۱۹/۳/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده،ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد:

رأی دادگاه

در خصوص دعوی – به طرفیت – با وکالت مسعود فریدنی به خواسته تقلیل پرداخت مبلغ …. ریال محکوم به دادنامه ۹۰۰۷۲۷-۹۷ صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار ،نظر به اینکه خواهان در دادگاه حاضر نشده و گواهان خود را در دادگاه حاضر نکرده و حضور گواهان وی لازم و ضروری بوده و دلیل و مدرک دیگری که صحت ادعای وی را اثبات نماید ابراز نداشته است،لذا ادعای خواهان مورد پذیرش این دادگاه نبوده مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می گردد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار-حمید حیدری

بیشتر بدانید: درباره اعسار و تقسیط مهریه و نمونه دادخواست اعسار

این مطلب با موضوع نمونه رای درباره تقلیل محکوم به تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*