نمونه دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث که البته مفاد اجمالی آن در دادنامه زیر ذکر گردیده است؛ بیانگر نحوه طرح دعوی علیه ورثه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است:

پرونده کلاسه…. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۱۰۶۰۱۱۰۸

خواهان: خانم …. فرزند ……. با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی استان تهران-میدان فردوسی-کوچه براتی-پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد ۱۱

خواندگان:

۱٫اقای …… فرزند ….. ۲٫ خانم…… … ۳٫ خانم……. فرزند……. همگی به نشانی استان البرز –شهرستان کرج –کرج-عظیمیه ……….

  1. اقای …….فرزند……. ۵٫خانم……. فرزند…….۶٫اقای شفیع … فرزند … ۷٫ خانم….فرزند…۸٫ خانم ….فرزند….۹٫خانم ….فرزند….۱۰٫اقای…فرزند….۱۱٫خانم …فرزند….۱۲٫خانم….فرزند….۱۳٫اقای …..فرزند….۱۴٫اقای ….فرزند….۱۵٫اقای ….فرزند…۱۶٫خانم ….فرزند…۱۷٫اقای …. فرزند….۱۸٫اقای ….فرزند….۱۹٫اقای ….فرزند….۲۰٫خانم …. همگی به نشانی استان البرز –شهرستان کرج-……

۲۱٫اقای …. به نشانی البرز- کرج استان البرز-شهرستان کرج-…..

خواسته ها:۱٫مطالبه خسارت دادرسی ۲٫الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان مسعود فریدنی به وکالت از خانم …… به طرفیت خواندگان با مشخصات ۱…. ۲…. ۳…. ۴…۵…. ۶…. ۷…. ۸… ۹…. ۱۰…. ۱۱…. ۱۲…. ۱۳…. ۱۴…. ۱۵…. ۱۶…. ۱۷….. ۱۸…. ۱۹….. جملگی با شهرت ….. ۲۰….. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکت قانونی در محضر اسناد رسمی به ملک مورد معامله با مشخصات و نشانی موجود،موضوع تمامیت شش دانگ ملک واقع در پلاک ثبتی …. فرعی از ۶ اصلی قطعه … تفکیکی و به متراژ ۲۲۵۰ متر مربع وایضا ملک به مساحت ۱۱۵۰متر مربع مشاع از باقدمانده پلاکهای … و … جملگی فرعی از ۶ اصلی واقع در حوضه ثبتی کرج و مجموعا به متراژ ۳۷۰۰ مترمربع با احتساب خسارات دادرسی ،از عطف توجه و بررسی در مجموع محتویات امر،مندرجات برگه دادخواست تقدیمی مورخه ۳/۷/۹۵ خورشیدی بانضمام اصول اسناد مدرکیه ،ماحصل اظهارات مطروحه وکیل رسمی متقاضی در مقام تیین خواسته ابرازی و بدواٌ از حیث کم وکیف انتقال املاک محبوث عنه از جانب مالک قانونی اولیه ،مورث قانونی خواندگان ردیف نخست لغایت شانزدهم با هویت مرحوم …. به احد از اولاد ذکور با هویت …. با وصف واگذاری بعدی توسط کلیه وارث قانونی صدالاشاره به اخوی مربوطه و سپس فروش مبیع صدراتوصیف توسط مشارالیه به مرحوم …. ، مورث قانونی خواندگان ردیف هیجدهم و نوزدهم، و نیز زوج، موکله متقاضی انتقال ملک مورد معامله از ناحیه متوفای اخیرالذکر به زوجه دائمی شرعی و قانونی ،همگی به حکایت اسناد رسمی عادی مدرکیه و در نهایت اجابت تقاضای معنونه،مندرج در صورت مجلس تحریری در وقت دادرسی ۲۰/۹/۹۵ خورشیدی ،با ملاحظه در تصور مصدق سند رسمی مالکیت قانونی مرحوم … تحت شماره ۱۲۵۳۲ مورخ ۶/۵/۴۹ مدلول قولنامه عادی مورخه ۱۵/۲/۶۳ منقعده مابین مالک قانونی مذکور با یوسف سلیمی نسبت  به املاک موصوف و سپس واگذاری آن از جانب کلیه وارث قانونی ایشان به منتقل الیه وفق مبایعه نامه عادی ، مفاد فروش نامه عادی تحت شماره ۲۷۴۸۸ منعقده مابین ….. با خریدار …… نسبت به مبیع مزبور و نهایتاٌ انتقال تمامیت ملک موصوف توسط نامبرده اخیرالذکر به زوجه دائمی متعلقه ،خواهان یاد شده به دلالت مبایعه نامه عادی به شماره ۱۱۲۱۶۲۱ مورخ ۵/۵/۸۹ نتیجه استعلام معموله از مرجع ثبتی ذیربط در مقام انعکاس وضیعت مالکیت قانونی نسبت به پلاکهای ثبتی مذکور به شماره ۱۷۱۸۶۳ مورخه ۲۳/۱۱/۹۵ نظر به عدم ایرادو تعرض راجع به درخواست مارالذکر توجهاٌ با اقاریر صریح و بی شائبه خواندگان ردیف نخست ، هفتم و هجدهم دال بر نحوه نقل  وانتقال معموله از ناحیه ایادی ماقبل نسبت به ملک مزبور و در نهایت واگذاری آن به متقاضیه،حسب مدافعان ابزاری در جلسه رسیدگی تعیینی و همچنین عدم ارائه دفاعیات موجه و موثر توسط سایر خواندگان راجع به تقاضای واراده به لحاظ عدم حصول نتیجه حضور ایشان در وقت مقرر و نیز عدم ارسال و لوایح دفاعیه با وصف ابلاغ اوراق اخطاریه وفق گواهیهای صادره از دایره دیربط،دادگاه با امعان نظر به جمیع مستندات امر،شرح دعوای معنونه خواهان فوق الذکر را به کیفیت وارده مقرون به واقع تلقی و لیکن بدوا از حیث عدم توجه خواسته مزبور نسبت به خواندگان با مشخصات الف-…ب-… جملگی با شهرت … ح- …..،به لحاظ عدم ملکیت قانونی مبیع با مستفاد به مادتین ۸۴ و ۸۹ از قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را اصدار و به تبع ان از حیث لزوم انتقال رسمی ار ناحیه سایر خواندگان با استناد به مواد ۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۳۳۸،۳۶۲و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ایضا مواد ۱۹۴،۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون صدرالشاره و با استظهار از قاعده فقهی اصالع الصحه العقود ،بر محکومیت وارث قانونی حین الفوت مرحوم سلیم سلیمی ،مدعی علیهم هریک با مشخصه سحلی ردیف نخست لغایت ردیف هفدهم،بر انتقال سند رسمی مالکیت املاک مورد معامله با حدود و مشخصات و واقع در پلاک های ثبتی صدرالتوصیف در احد از محاضر رسمی و ایضاٌ اداء هزینه دادرسی تودیعی در حق مدعی خصوصی …. با وکالت آقای مسعود فریدنی ،اصدار رای قانونی می نماید.رای اصداری نسبت به مدعی علیهم صدرالذکر به جز ردیف نخست و هفتم غیابی محسوب و در فرجه بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض واخواهی در همین شعبه و راجع به مشارالیهما با هویت الف-…. ب-….. جملگی با شهرت ….. حضوری تلقی و مویدا به اقاریر صریح اعلامی با مستفاد به تبصره ذیل ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد./م

دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی کرج/ محمد سلمانی

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

این مطلب با موضوع نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث تنظیم گردیده است.

ارسال پاسخ

*