آیا الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند میسر است؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند در جایی که شخصی به وکالت از دیگری مبادرت به انعقاد قراردادی نموده موضوع مطلب حاضر است.

باید توجه داشت که دعاوی حقوقی می بایست اصطلاحاً متوجه خوانده باشند مثلاً شخصی که دارای مالکیت رسمی نیست نمی تواند خوانده دعوی تنظیم سند قرار گیرد چون امکان تنظیم سند برای چنین شخصی وجود ندارد.

یکی دیگر از موارد عدم توجه دعوی به خوانده طرح دعوی علیه وکیل فروشنده است.در دادنامه زیر به موضوع الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند پرداخته شده است:

الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند

به فرض صحت وقوع معامله  نمیتوان وکیل را الزام به تنظیم سند رسمی نمود زیرا هرگونه اقدام وی در معامله ملک از جانب اصیل است و دعوی توجهی به وی ندارد.

تاریخ:۱۸/۲/۸۵

شماره دادنامه:۲۱۰ ۲۱۱

کلاسه پرونده …

مرجع رسیدگی :شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواه:ع.د.ح.آ و ن.ق.ز. با وکالت ا.ک. ۲- غ.ح.س

تجدید نظر خوانده:س.ه.ج.

تجدید نظر خواسته: داد نامه شماره ۶۳۵ در تاریخ ۳۱/۵/۸۴ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران

گردش کار:دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و شرح زیر رای داد:

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ر.د.ح.آ. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۳۴ در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۴ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران که در رابطه با واخواهی از دادنامه شماره ۶۳۵ در تاریخ ۳۱/۵/۸۴ دادنامه مذکور را تایید نموده است تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه که طی ان حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی سه دانگ پلاک مورد دعوی صادر شده وارد است زیرا حسب محتویات پرونده نامبرده وکیل در فروش سه دانگ ملک است نه اصیل و به فرض صحت وقوع معامله نمیتوان وکیل را الزام به تنظیم سند رسمی محکوم نمود زیرا هرگونه اقدام وی در معامله ملک از جانب اصیل است و دعوی توجهی به وی ندارد دادگاه با نقض دادنامه های شماره ۶۳۵ در تاریخ ۳۱/۵/۸۴ و ۱۴۳۴ در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۴ در قسمتی از حکم به محکومیت وی صادر گردیده با استناد به ماده ۳۸۵ نامبرده صادر و اعلام مینماید؛ ثانیاٌ:در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ن.ق.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۵ در تاریخ ۳۱/۸/۸۴ که طی آن حکم بر محکومیت وی به تنظیم به سند رسمی به سه دانگ از شش دانگ پلاک مورد دعوی صادر گردیده است تجدید نظرخواهی وی وارد و موجه نیست زیرا در سند رسمی وکالت بالاعزل شماره … در تاریخ ۳/۹/۸۰ دفترخانه ۲۴ تهران تجدیدنظرخواه به آقای ع.ر.د.ح.آ. وکالت در انتقال سه دانگ آپارتمان به خانم س.ه.ج. داده است و برابر اظهار نامه شماره ۱۶۴۴ در تاریخ ۷/۵/۸۱ وکیل مذکور با اشاره به موضوع مبایعه نامه ۲۷/۹ در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۹ به صراحت اشاره به خریداری سه دانگ ملک از ناحیه خانم س.ه.ج نموده و در حقیقت مفاد قرارداد در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۹ را طی آن سه دانگ آپارتمان به خانم س.ه.ج فروخته شده (اگرچه به نیابت از طرف مالک فروخته شده و وکیل در این مرحله ادعای جعل به آن کرده) تایید نموده است و بدین ترتیب انجام معامله فروش سه دانگ ملک به خانم س.ه.ج کاملا محرز است بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به این قسمت از دادنامه که طی آن حکم  به محکومیت آقای ن.ق.ز. صادر شده با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه را در این قسمت تایید نی نماید رای صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمید نخجیری

مستشار دادگاه

یزدانی جو

بیشتر بدانید: انتقال سند بدون پایان کار 

منبع: کتاب رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهرات در امور مدنی (جلد۷)

این مطلب با موضوع الزام وکیل در انجام معامله به تنظیم سند تنظیم گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*