دادنامه ای در مورد شرایط مسکن مستقل برای تمکین

دعاوی حقوقی

مسکن مستقل برای تمکین موضوعی است که در دعوای الزام به تمکین مورد بررسی قرار می گیرد.مشخصاً آیا از نظر زمانی برای صدور حکم بر محکومیت زوجه به تمکین،صرف منوط نمودن تمکین به تهیه مسکن مستقل کافی است یا داشتن اثاثیه و لوازم زندگی و مسکن مستقل و مهیای آن قبل از تمکین نیز ضروری است؟

شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این باره رایی صادر نموده که در زیر درج می گردد:

دادنامه ای در مورد شرایط مسکن مستقل برای تمکین

مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می‌بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی ک.ح. با وکالت ب.و. و الف.الف. به‌طرفیت الف.ح. نسبت به دادنامه شماره۰۰۸۹۷ مورخ۶/۶/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه۰۰۵۴۵صادره از شعبه۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به محتویات پرونده و اینکه به‌طور منجز صادر نگردیده حکم تمکین مشروط به مهیاکردن مسکن از ناحیه شوهر می‌‌باشد و با توجه به لوایح وکلا تجدیدنظرخواه ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به دلیل اینکه لازمه تمکین مهیا بودن مسکن می‌‌باشد نه اینکه مشروط به تهیه مسکن باشد بایستی اول مقدمات تمکین مهیا باشد سپس حکم به تمکین صادر نموده لذا مستنداً به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و۱۱۰۷ قانون مدنی و اینکه دادنامه منجز نبوده مشروط صادر گردیده، ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

خالقی ـ نجفی سواد رودباری

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه 

این مطلب در مورد شرایط مسکن مستقل برای تمکین تنظیم گردیده است.

ارسال پاسخ

*