نمونه دادنامه درباره شکایت از هیئت مدیره ساختمان

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه دادنامه درباره شکایت از هیئت مدیره ساختمان به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ساختمان مبنی بر پرداخت مطالبات خواهان و بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها صادر شده است.

نمونه دادنامه درباره شکایت از هیئت مدیره ساختمان

متن دادنامه به قرار زیر است:

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۶۲۰۰۲۰۷ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۲۰۰۸۲۸

خواهان : آقای… فرزند… با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی میدان فردوسی خیابان انقلاب اسلامی روبه روی خیابان استاد نجات الهی (ویلا) کوچه براتی ساختمان ۸۸۰ پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد ۱۱

خوانده : هیئت مجتمع مسکونی برج … به نشانی تهران –ونک خیابان شیراز جنوبی

خواسته ها :

  1. مطالبه وجه بابت … ۲٫ مطالبه خسارت دادرسی ۳٫ مطالبه خسارت تادیه

گردشکار

به تاریخ ۲۴/۶/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ……… با وکالت آقای مسعود فریدنی به طرفیت خوانده هیات مدیره مجتمع مسکونی برج …. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۹۰۰/۹۸۹/۴۵۳ ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه . به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان بیان داشته : (( احتراماً بنده سابقاً به اتفاق چند نفر از ساکنین مسکونی برج … بعنوان هیئت مدیره انجام وظیفه می نموده ام در یک مقطع زمانی بعلت نیاز به زیباسازی مشاعات مبادرت به تنظیم قراردادی با نقاش نمودیم چون هیات مدیره فاقد حساب بانکی بود در قبال حق الزحمه نقاش تعداد ۵ فقره چک با امضای مشترک بنده و آقای ….  در وجه مشارالیه یعنی همان مرحوم …… صادر نمودیم متاسفانه هیات مدیره بعدی با وجود اطلاع از منشا صدور چک که همانا خدمات نقاش در مشاعات مجتمع بوده از پرداخت حق الزحمه خودداری نمودند و حتی با وجود محکومیت بنده و پرداخت در واقع مبلغ ۹۰۰/۹۸۹/۴۵۳ ریال از دادن طلب بنده خودداری نموده و مینماید و در نهایت به موجب سه فقره صورتجلسه تقدیمی مقرر شد نسبت به پرداخت طلب بنده اقدام نمایند ولی متاسفانه تا کنون از ایفای تعهد خود امتناع نموده اند بنابراین با توجه به اینکه چندین سال از این موضوع گذشته ولی متاسفانه در این مدت با ناسپاسی هیات مدیره و رفع دعوا مواجه شده ام و نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها مدیر یا مدیران مسئول اداره ساختمان و اجرای مصوبات هستند علی ایحال رسیدگی به موضوع ستون خواسته ) محکومیت هات مدیره مجتمع ) را همراه با خسارات دادرسی تاخیر تادیه مورد استدعاست )). دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی ایشان در داخواست تقدیمی که دلالت بر صحت ادعای خواهان دارند و اینکه خوانده در برابر دعوای خواهان دفاعی ننموده است لذا دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۰۰/۹۸۹/۴۵۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۴۶/۱۹۹/۱۴ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان قدیم دادخواست مورخ ۳۱/۲/۹۸ تا زمان وصول محکوم به بر اساس نرخ بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر میگردد. ضمناً دایره اجرا هزینه دادرسی خسارت تادیه را محاسبه از محکوم له وصول نماید . رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران

این مطلب با موضوع نمونه دادنامه درباره شکایت از هیئت مدیره ساختمان به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ساختمان تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*