نمونه رای درباره شرایط اعتراض به رای داوری

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

شرایط اعتراض به رای داوری از این جهت که موارد اعتراض به رای داور مانند یا شبیه موارد اعتراض به آرای دادگاه هاست یا خیر و اینکه دعوی بطلان رای داوری به چه عنوان و خواسته ای مطرح می گردد موضوع دادنامه زیر است:

رای داور اساساً قابل اعتراض نیست بلکه با طرح دعوی بطلان و اثبات یکی از جهات قانونی قابل رسیدگی است.

تاریخ:۳۰/۹/۸۴

شماره دادنامه:۱۳۱۷

کلاسه پرونده:۸۴/۱۵/۱۳۲۱

مرجع رسیدگی:شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:آقای… با وکالت …

تجدیدنظرخوانده:۱-… ۲-… ۳-… ۴-… ۵-… ۶-… ۷-… ۸-…

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۷۶۰ در تاریخ ۱۶/۵/۸۴ صادره از شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران

گردش کار:دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر رای صادر کرد:

رای دادگاه درباره شرایط اعتراض به رای داوری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای… به وکالت از طرف آقای… از رای شماره ۷۶۰ در تاریخ ۲/۵/۸۴ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران که موجب آن اعتراض آقای … نسبت به رای داور پذیرفته شده و رای داور باطل گردیده است صرف نظر از جهاتی که دادگاه در بطلان رای داور یک دعوا است و مطابق آیین دادرسی مدنی قاعده این است که دعوا باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود نسبت به رای داور نمی توان همانند نظر کارشناس اعتراض کرد و اساساً رای داور قابل اعتراض نیست بلکه درصورتیکه یکی از جهات قانونی اثبات شود باطل است و بدون طرح دعوای بطلان نمی توان نسبت به رای داور اعتراض کرد و با توجه به مفاد نامه ایی که داور به دادگاه داده است داور فقط تقاضای ابلاغ کرده است نه اجرا بنابراین دادگاه ضمن نقض نخستین قرار عدم استماع اعتراض به رای داور را صادر می کند.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

یوسف زاده

مستشاران دادگاه

پروانه حاتم،ادریسیان

با توجه به توافق طرفین که در صورت حدوث اختلاف در مورد اجرای قرارداد و اختلاف به حکم مرضی الطرفین ارجاع شود،اقامه دعوی درمورد مذکور قابل استماع نمی باشد.

تاریخ:۲۳/۱۱/۸۴

شماره دادنامه:۲۰۶

کلاسه پرونده:۸۴/۳/۲۰۰۱

مرجع رسیدگی:شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:شرکت … با وکالت خانم …وآقای…

تجدید نظرخوانده: …

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۸۹۷در تاریخ ۲۵/۷/۸۴ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران

گردش کار:دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر رای صادر کرد:

رای دادگاه

شرکت … با وکالت خانم … و آقای … به طرفیت شرکت … با وکالت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷-۲۵/۷/۸۴ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۸۴/۲۹۲ تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکاری در تاریخ ۱۸/۹/۸۱ دادگاه بدوی با این استدلال که به موجب ماده ۱۴ قرارداد مدرکیه مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در خصوص اجرای عملیات موضوع پیمان کار مربوطه به تعبیر هریک از مواد پیمان و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک پیمان،اختلاف به حکمیت مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و حکمیت شخص،مورد قبول طرفین می باشد دعوی را قابل استماع ندانسته به استناد مواد ۲ و بند ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم استماع دعوی را صادر کرده است اینکه با توجه در محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه در این مرحله از ناحیه وکلای شرکت تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجب گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد اقامه نگردیده است و با توجه به این منشا اختلاف طرفین اجرای عملیات موضوع پیمانکاری می باشد حسب تراضی طرفین مقرر گردید از طریق ارجاع به حکم مرضی الطرفین حل وفصل گردد و با التفات به این که جهات درخواست تجدیدنظر منظبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و رای دادگاه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی و با رعایت قواعد و اصول دادرسی صادر شده است بنابراین به تجویز مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر،دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید.این رای قطعی است.

رئیس شعبه سوم داداه تجدیدنظر استان تهران

سید حسن سیفی

مستشار دادگاه

رسول دوبحری

منبع: کتاب رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد ۲)

بیشتر بدانید : استقلال شرط داوری یعنی چه؟

این مطلب با موضوع نمونه رای دادگاه درباره شرایط اعتراض به رای داوری تدوین گردیده است.

 

ارسال پاسخ

*