نمونه رای در مورد جرم انتقال مال غیر

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

نمونه رای در مورد جرم انتقال مال غیر

پرونده کلاسه … ۹۷۰۹۹۸۲۶۱۹ شعبه ۱۰۹ دادگاه كيفري دو شهرستان كرج (۱۰۹جزايي سابق) تصميم نهايی شماره … ۹۸۰۹۹۷۲۶۱۴۹۰۰

شاكي: آقای …      فرزند … با وكالت آقای … فرزند … به نشاني …

متهمين:

  1. آقای عليرضا … فرزند … با وكالت آقای مسعود فريدنی فرزند عبدالمحمد به نشاني ميدان فردوسي خيابان انقلاب اسلامي روبروي خيابان استاد نجات اللهي (ویلا)كوچه براتي ساختمان۸۸۰ پلاك۱۶ طبقه۶ واحد۱۱
  2. آقای …فرزند … به نشاني استان البرز-شهرستان كرج-شهر كرج-حصارک…
  3. خانم …فرزند … به نشاني مجهول المکان

اتهام ها:

  1. مباشرت به فروش مال غير
  2. مشاركت در جعل و استفاده از سند مجعول

گردش کار

به تاريخ ۷/۳/۹۸پرونده کلاسه پيوستی در شعبه ۱۰۹ کيفری دو شهرستان کرج به تصدی امضاکننده ذيل تحت نظر است . با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم تحقيقات و با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای دادگاه (نمونه رای در مورد جرم انتقال مال غیر )

در خصوص اتهام خانم … فرزند … و … فرزند … داير بر شرکت در جعل انحصار وراثت منجر به فروش مال غير موضوع شکايت آقای … فرزند … و کيفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج وکيل شاکی اظهار می دارد آقای علیرضا… يک قطعه زمين را به مساحت يک هزار متر مربع با کاربری مسکونی به شماره … فرعی از اصلی ۱۴۹ قطعه … به آدرس کرج ، باغستان ، اشتراکی شمالی ، گلستان…، در مورخه بيست و دو آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و شش به مبلغ يک ميليارد و ششصد ميليون تومان مبايعه نامه نموده است و پس از مدتی موکل بنده متوجه می شود که مدارک مربوط به پلاک مذکور صحيح و انحصار وراثت جعل و شخصی بنام خانم … فرزند … خود را تنها وارث متوفی … که مالک ملک می باشد معرفی می نمايد و خانم … به … معامله انجام و سپس آقای عليرضا … از آقای … ملک را خريداری می نمايد و ايشان هم به موکل بنده بنام آقای … فروخته است و در حال حاضر ملک تحويل مالکين اصلی گرديده است و وکيل متهم آقای علیرضا … عنوان می دارد موکل بنده سوء نيت نداشته است و بر مبنای مدارک و مستندات مندرج در پرونده ملک را از آقای … به مبلغ يک ميليارد و هفتصد ميليون تومان خريداری نموده است و بر اساس همين قولنامه ملک را واگذار نموده است و هيچگونه اطلاعی از جعلی بودن انحصار وراثت نداشته است و وکالت نامه رسمی مستقيما بين ايادی قبلی بوده و مبايعه نامه هم اقاله شده بود و آپارتمان و چک ها را بعنوان تهاتر اعاده نموده است . النهايه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، تحقيقات بعمل آمده ، مدارک و مستندات مندرج در پرونده، استعلامات انجام شده پيرامون موضوع معنونه به شماره نامه … مورخه ۸/۲/۱۳۹۷ از شورای حل اختلاف شعبه … مجتمع ۲۵ تهران که صراحتا اظهار داشت گواهی انحصار وراثت جعلی می باشد و جواب استعلام از اداره ثبت که حکايت از مالکيت وراث مرحوم … بوده و در تاريخ ششم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت ملک موصوف را در دفترخانه ۱۹۱ به آقای … منتقل نمودند و عدم لایحه دفاعیه متهمان علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم است. انتقال مال غير هر يک از متهمان را به تحمل هفت سال حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت و جزای نقدی معادل وجه اخذ شده از خريدار آقای عليرضا … به مبلغ يک ميليارد و هفتصد ميليون تومان به نفع دولت جمهوری اسلامی ايران محکوم می نمايد . و در خصوص اتهام آقای عليرضا … داير بر فروش مال غير نظر به اينکه مشاراليه خود ملک را از متهمان خريداری و علم و اطلاع پيرامون جعلی بودن موضوع نداشته و حتی ملک خود را هم بعنوان تهاتر واگذار و تحويل داده بود لذا سوء نيت متهم احراز نگرديده است لذا به لحاظ عدم احراز سوء نيت متهم و عدم حصول اقناع وجدانی به استناد ماده ۴ قانون آيين دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حکم به برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به متهمان غیابی است و ظرف مهلت بيست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از مهلت واخواهی ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر استان البرز می باشد./

رئيس شعبه ۱۰۹ کيفری دو کرج- محمد انصاف دوست

پیشنهاد بازدید: نمونه شکواییه فروش مال غیر

  این مطلب با موضوع نمونه رای در مورد جرم انتقال مال غیر حاوی قسمتی از لایحه وکیل در مورد جرم فروش مال غیر به وکالت از یکی متهمین پرونده تدوین گردیده است.                                          

ارسال پاسخ

*