گذشت شاکی خصوصی چه اثری دارد؟

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت آثار متفاوتی دارد.در واقع در جرایم قابل گذشت ،تمامی مراحل شروع به طرح شکایت ،پیگیری و تعقیب کیفری و حتی رسیدگی و اجرای حکم محکومیت کیفری به اقدام و خواست شاکی خصوصی بستگی دارد.

بنابراین گذشت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی یا بعد از صدور حکم موجب توقف رسیدگی و عدم اجرای حکم می گردد.

اما در جرایم قابل گذشت ،شکایت یا عدم شکایت شاکی و گذشت وی اثری در تشکیل پرونده و اجرای مجازات ندارد هر چند با شرایط می تواند از موارد تخفیف مجازات باشد.

در مورد پرونده ای با موضوع شکایت بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت ،به جهت قرابت نسبی بین مقصر،متوفی و بازماندگان،شکات اعلام گذشت نموده و سپس بر ادعای مطالبه دیه پافشاری نموده و بیان داشته اند که منظور آنها از گذشت،صرفاً اعلام گذشت از جنبه عمومی جرم بوده است!!

گویا شعبه رسیدگی کننده احتیاطاً از اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره استعلام نموده است که در زیر عین سوال و جوابیه(نظریه اداره حقوقی)درج می گردد:

شماره پرونده ١١٩٠ – ۱/۱۶۸ – ۹۳

احتراماً در پرونده ی مربوط به بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر، برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متھم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده اند و ذکر کرد ه اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی ھستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه، آن شرکت به استناد رضایت اولیای_دم از پرداخت دیه امتناع نموده است.

خواھشمند است، بفرمائید؛ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه_دیه از شخص متھم، پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاھت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متھم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه اداره حقوقی درباره گذشت شاکی خصوصی به شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ – ۱۳۹۳/۷/۲۶

 “اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم” فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم، حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی ھمانگونه که می تواند شکایت نکند، می تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

بیشتر بدانید: تاثیر رضایت شاکی بر جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی چیست؟

این مطلب در پاسخ به این سوال که اثر گذشت شاکی خصوصی بر جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت چیست؛ تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*