نظریه مشورتی: ترتیب پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات ۹۲

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری

راجع به پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات ۹۲ از اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه ای صادر شده که در زیر درج می گردد:

 شماره پرونده ١١٨۵ – ۳/۱۸۷ – ۹۳

 سوال: آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه میباشد و متھم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت می باشد؟

  نظریه اداره حقوقی در مورد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات ۹۲ به شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ – ۱۳۹۳/۷/۲۶

 در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴٧٠ و ۴٨٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید و با دستور دادسرا امکان پذیر نمی باشد.

بیشتر بدانید:نمونه دادنامه درباره پرداخت دیه از بیت المال با وکالت مسعود فریدنی

این مطلب در ارتباط با آیین دادرسی پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات ۹۲ تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*