نشست قضایی در مورد تعداد وکیل متهم در دادسرا

دعاوی کیفری

تعداد وکیل متهم در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی مورد سوالی بوده که در یکی از نشست های قضایی به شرح زیر در مورد آن اقلیت و اکثریت و در نهایت هیات عالی نشست قضایی استان فارس(شهر شیراز)اظهار نظر نموده اند.

تعداد وکیل متهم در دادسرا

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ استان فارس(شهر شیراز)  با موضوع تعداد مجاز وکلای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

پرسش:

متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از چند نفر وکیل را دارد، آیا در این خصوص برای تعداد نفرات وکلای متهم محدودیتی وجود دارد یا خیر؟ آیا قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان احصاء تعداد وکلای متهم بوده است یا خیر؟ نظرات خود را مستدلاً بیان فرمایید.

نظر اکثریت:

قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان نبوده است و ذکر عبارت اینکه متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد به منزله عدم امکان معرفی وکلای بیشتر نمی باشد و صرفاً بدین معناست که یک نفر وکیل می تواند همراه متهم در جلسه حاضر شود ولی تعداد وکلایی که متهم می تواند داشته باشد تابعی از تعداد وکلای او در دادگاه های کیفری می باشد و چنانچه اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری یک باشد حق برخورداری از سه وکیل و چنانچه اتهام وی در صلاحیت دادگاه های کیفری دو باشد حق برخورداری از دو وکیل را خواهد داشت.

نظر اقلیت:

قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و ذکر عبارت اینکه متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشد به منزله آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی در این خصوص محدودیت وجود دارد و این مساله نشات گرفته است نظام حاکم در دادسرا (نظام تفتیشی) و محرمانه بودن تحقیقات است که قانونگذار اجازه داده است در این مرحله متهم صرفاً یک نفر وکیل داشته باشد.

نظر هیئت عالی

حق بهره مندی متهم از تعدد وکیل در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادگاه را شامل می شود؛ حضور یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نافی حق مرقوم نیست؛ لهذا نظریه اکثریت صائب اعلام می شود.

بیشتر بدانید: نحوه تنظیم دادخواست و وکالتنامه در وکالت های مع الواسطه

این مطلب با موضوع نشست قضایی در مورد تعداد وکیل متهم در دادسرا تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*