نمونه نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی دیوان عدالت اداری

نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که بر کمیسیون ها و هیات های اداری و دولتی نظارت قضایی دارد موضوع مطلب حاضر است.

استدلال قابل تامل شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری را مبنی بر نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری در زیر ملاحظه نمایید:

شماره دادنامه: ۲۲۰۵

مرجع رسیدگی شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به تصدی فرشید دهقان رئیس شعبه ۲۹

شاکی: آقای – فرزند – با وکالت مسعود فریدنی به نشانی:میدان فردوسی خیابان انقلاب اسلامی روبروی خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) کوچه براتی ساختمان ۸۸۰ پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد ۱۱

طرف شکایت:هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی

گردشکار:شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالاً اظهار داشته:نسبت به رای موضع شکایت به دلیل عدم رعایت مقررات و عدم توجه به مدارک و دفتع اینجانب که موجب تضییع حقوق استخدامیم گردیده است اعتراض داشته و نقض رای را خواستارم طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است اجمالا مرقوم داشته هیات وفق مقررات قانونی اقدام نموده و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرات به صدور رای می نماید.

*رای شعبه*

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی در هیئت های تخلفات اداری تابع آئین و روش و شیوه رسیدگی که نوعی آئین دادرسی اداری حاکم بر رسیدگی مراجع شبه قضائی مذکور می باشد و رعایت مقررات ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی قانون مذکور که هیأت ها را به صدور رأی مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوطه مکلف نموده است و هرگونه تخطی و تخلف از مقررات مذکور که از قواعد آمره می باشد موجبات اعتراض شاکی و رسیدگی دیوان را بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مادتین ۱۰و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رأی شماره ۸۳-۲۹/۳/۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم خواهد نمود علیهذا چون در پرونده مطروحه رسیدگی در هیئت تخلفات با رعایت موازین و مقررات قانونی لحاظ  نمایند زمانی که هیات اقدام به صدور مجازات می نماید در این حالت مقررات اصول قلمرو کیفری حاکم می شود  و آستانه ای که ضمانت اجراهای غیر کیفری از نظر معمول در آئین دادرسی کیفری مشابه مقوله های غیر کیفری تلقی خواهد شد وصف قلمرو کیفری را تشکیل می دهد و از جمله اصول بنیادین در خصوص متهم رعایت اصل برایت و فرض بیگناهی وی میباشد و در پرتو این اصل مترقی قانون اساسشی و حقوق اسلامی «دادرسی فرد» مورد محاکمه باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد و تحصیل دلیل به شیوه قانونی و مشروع صورت گیرد مفاد گواهی گواهان باید جهت تضمین اصل تناظر ادله و تساوی سلاح ها در دفاع و نیز اصل شفافیت سازی که از جمله حداقل های حقوق دفاعی  است به استماع شاکی برسد تا جرح و تعدیلی اگر دارد بیان کند و قابلیت سوال و اخذ پاسخ بین مشهود و متهم نباید تحت عنوان محرمانه و سری با دیدگاهی امنیت گرانه از بین برود شاید بین متهم و شاکی عداوت دنیوی و یا حقوقی وجود داشته باشد .و نشام حقوقی ایران با توجه به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۷ و نیز با الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به میثاق بین المللی سیاسی و مدنی ۱۹۶۶ در دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی و تایید این الحاق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اکنون در راستای اصل ۷۷ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی این سند جزو مقررات داخلی محسوب و در ماده ۲ این سند دولتها مکلف به تدوین مقررات جهت رعایت مبانی و اصول دادرسی عادلانه و منصفانه شده اند و در این میثاق برابر مواد ۹و۱۱و۱۴ رعایت اصول قلمرو کبفری در هر رسیدگی اعم از محکمه عام یا مرجع شبه کیفری تکلیف قانونی است و در پرونده فعلی هرچند رعایت اصول دادرسی از جمله پذیرش حق دفاع شاکی و نیز رعایت اصل تناضل ادله و شفافیت سازی شده است و از این جهن ایرادی به رای وارد نمی باشد اما از جهت عدم رعایت اصل تناسب و تعیین مجازات شدید -. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری- فرشید دهقان

بیشتر بدانید: وکیل تخلفات اداری در تهران

این مطلب با موضوع نقض رای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*