دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به شکایت از بانک قرض الحسنه ندارد

دعاوی دیوان عدالت اداری مقالات

نظر به اینکه بانک قرض الحسنه مهرایران ، یک نهاد غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت است.

Image result for ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران‬‎

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۶۱۸ مورخ: ۱۳۹۲/۳/۲۹

راُی دیوان

با توجه به اینکه براساس محتویات پرونده ( به خواسته اعتراض به عدم جذب واستخدام) ،طرف شکایت مرجع غیردولتی است وبه همین جهت موضوع رسیدگی ، خارج از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می باشد ، بنابداین به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه فوق الذکر، بنا به مراتب مزبور قرار عدم استماع شکایت صادر واعلام می گردد. قرار صادره وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی است .بدیعی است این راُی مانع از طرح دعوی بعدی شاکی، با رعایت جامع شرایط قانونی در مرجع ذی صلاحیت نخواهد شد

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

مطلب مشابه درباره بانک ملت را در این لینک ملاحظه نمایید.

ارسال پاسخ

*