نظارت براجرای مقررات بهداشتی در بازارها واماکن عمومی بر عهده چه نهادی است؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر وحومه واجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه ومردم ونظارت در تطبیق وضع دکاکین ومغازه  وفروشگاه ها واماکن عمومی با قواعد وظایف شهرداری می باشد.

Related image

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۶۱۲ مورخ : ۱۳۹۲/۳/۲۵

راُی دیوان

شاکی به شرح دادخواست وبا عنایت به پلاک ثبتی … در عرصه …. شهرداری که مالک ملک مذکور است وبا عنایت به مدارک ابرازی مدعی است که شهرداری با فروش ملک خود [؟] که در محل فروش مغازه ها بازارچه احداث وایجاد گردید که اکنون به لحاظ عدم توجه شهرداری ونیمه کاره ماندن بازارچه و عدم رعایت بهداشت وغیره ، محل تجمع افراد ناباب گردیده وبهداشت محل نامناسب است و درخواست الزام شهرداری به ساماندهی بازارچه گردیده است وطرف شکایت ضمن اذعان به فروش یک قطعه ملک جهت ایجاد بازارچه از طریق مزایده اشعار داشته است که مغازه دار خود موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند وجلوگیری از تجمع افراد ناباب با نیروی انتظامی است وتقاضای رد شکایت را نموده است؛ اما دیوان با بررسی اوراق پرونده ، نظر به اینکه حسب بند ۴ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری وتصویب نامه مورخ ۱۳ مهر ۱۳۴۲ هیاُت وزیران ، مراتب در مورد بهداشت ساکنین شهر وحومه واجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه ومردم ونظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه ها وفروشگاه ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان های بهداشتی از وظایف شهرداری هاست و شهرداری نیز در قبال دعوی خواهان دفاع موُثری به عمل نیاورده است، بدین وسیله شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به قانون مذکور و مواد ۷و ۱۳ و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ، حکم به الزام شهرداری به اجابت خواسته شاکی مبنی بر ساماندهی بازارچه شماره ۴ لاهیجان و انجام مقررات بهداشتی صادر واعلام می نماید. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری – مشتشار شعبه

مطالب مرتبط درباره شهرداریها را در این نشانی  و نیز این لینک  ملاحظه فرمایید.

 

ارسال پاسخ

*