عدم امکان انتقال سند ملک بدون پایان کار

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

انتقال سند ملک بدون پایان کار موضوعی است که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و بویژه آپارتمانها مطرح می شود.

در دادنامه زیر یکی از استدلالهای دادگاه این است که انتقال سند ملک بدون پایان کار مقدور نیست.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

انتقال سند ملک بدون پایان کار

ملک پروانه پایان کار ندارد و امکان تنظیم سند رسمی انتقال نیست.

تاریخ :۳۰/۱۰/۹۷

شماره دادنامه :۱۴۳۷

کلاسه پرونده: …

مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران

هیات قضات:آقایان محمد حسین واعظی:رئیس دادگاه،داود فرهانی:مستشار دادگاه

تجدید نظر خواه:…

تجدید نظر خوانده:…

تجدید نظر خواسته:دادنامه شماره ۲۴۱ در تاریخ ۳۱/۵/۸۳ صادره از شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران

گردش کار:تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رای داد:

 

رای دادگاه عدم امکان انتقال سند ملک بدون پایان کار

تجدید نظر خواهی خانم … با وکالت آقای… نسبت به دادنامه شماره ۲۴۱ در تاریخ ۳۱/۵/۸۳ صادره از شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۳۴ در آن قسمت که بر محکومیت تلویحی نامبرده به تنظیم سند رسمی شش دانگ از شش قطعه املاک موضوع خواسته در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده وارد است؛اولا:خواهان بدواً با وکالت اقای… در دادخواست الزام سه نفر خواندگان بدوی را به تنظیم سند شش دانگ قطعه املاک شماره های ۵۶و۵۷و۵۸و۵۹و۶۰و یک قطعه داخل جلالی را خواستار شده لیکن وکیل خواهان مطابق صورت جلسه در تاریخ ۸/۴/۸۲  دادگاه برگ ۹۹ پرونده خواسته را به سه قطعه تقلیل داده و اظهار داشته : (از شش قطعه سه قطعه دیگر توسط خواندگان به متصرفان ان قطعات سند مالکیت صادره داده شده است و موکل ادعایی ندارد و تنها سه قطعه ای که مطابق استعلام ثبت و نظریه کارشناس و با دادخواست تقدیمی مطابقت دارند مورد ادعای موکل است که صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعات مذکور با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست)اگرچه وکیل خواهان شماره پلاک های ثبتی سه قطعه مورد نظر خودرا مشخص نکرده لکن با توجه به پاسخ استعلام ثبتی ونظریه کارشناس منظور وی فقط الزام خواندگان با انتقال سه قطعه ملک با پلاک های ثبتی … فرعی از ۳ اصلی واقع در قریه وسفنارد دهستان غار بخش ۱۲ تهران است که سند رسمی آن به نام تجدید نظر خواه است خوانده دیگر رسماٌ مالکیتی بر پلاک های فوق ندارد بنابراین به جز سه پلاک فوق صدور حکم دادگاه بدوی به انتقال سند رسمی خارج از موضوع خواسته خواهان است و رای صادره بر الزام خوانده به انتقال رسمی آنها مخدوش تشخیص داده شد و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گرددو چون خواسته خواهان بدوی در مورد سایر پلاک ها به جز سه پلاک ثبتی پیش گفته تقلیل یافته این دادگاه فارغ از اظهار نظر در خصوص آنهاست؛ثانیاٌ:از سه قطعه پلاک موضوع خواسته پلاک ثبتی شماره … موضوع حکم شماره ۹۷۵ در تاریخ ۱۷/۸/۷۸ شعبه ۱۰۰۳دادگاه عمومی تهران بوده که به موجب آن ادعای معامله خواهان و خرید ان اثبات نشده و حکم به خلع ید و قلع بنای احداثی در آن صادر  و اعلام گردیده رای مزبور مطابق رای شماره ۲۴۲ در تاریخ ۱/۳/۷۹ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده مدلدل التزامی دادنامه منزبور بر عدم انتقال مالکیت به خواهان بدوی است از این رو تا حکم تا ان احکام به قوت خود باقی است ادعای معامله و خرید آن پلاک ثابت نبوده صدور حکم الزام خوانده به انتقال آن فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده می شود؛با نقض رای تجدیدنظر خواسته در خصوص این پلاک با استناد به مواد ۳۵۸٫۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی در مورد این پلاک صادر و اعلام می گردد؛ ثالثاٌ: اگر چه ادعای خرید و انتقال مالکیت پلاک ثبتی شمار،… مطابق رای شماره ۳۶۰۲ در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان تهرات تایید و دعوای تجدید نظر خواه به خواسته خلع ید و قلع بنای احداثی در آن محکوم به رد اعلام شده است لکن مطابق صورتجلسه احرای فرار معاینه محلی و نیز نظریه کارشناسی موجود در پرونده این قطعه به شخص ثالثی به نام آقای… انتقال یافته و نامبرده در آن سکونت دارد و مطابق مندرجات قسمت اخر رای تجدید نظر خواسته نامبرده راساٌ با ادعای خرید این قطعه دادخواستی به خواسته الزام آقایان…و خانم…. به تنظیم سند رسمی آن اقامه نموده که دادگاه نخستین آن را از این پرونده منفک و رسیدگی در آن را مفتوح اعلام نموده است با این تقدیر خواهان بدوی ( تجدیدنظر خوانده) ذی نفع در طرح دعوای انتقال سند رسمی محسوب نمی گردد و با استناد به ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ماده ۲ همان قانون با نقض رای تجدید تجدید نظر خواسته در خصوص این پلاک قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد؛ رابعاٌ: محتویات پرونده و صورتجلسه معاینه و تحقیق محلی و نظر یه کارشناسی انجام شده در مرحله نخستین حاکی از آن است که قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره …  که در تصرف آقای… و خوانده وی قرار دارد از حالت زمین خارج و ساختمانی مشتمل بر یک باب مغازه و دو طبقه مسکونی در آن احداث گردیده است که تنظیم سند رسمی این ملک با توجه به احداث اعیانی در آن مستلزم اخذ پایان کار ساختمانی از شهرداری است و انتقال رسمی آن به صورت یک قطعه زمین ممکن نیست و از آنجا که خواهان بدوی پروانه پایان کار ساختمان احداثی را به دادگاه ارایه نداده و رای صادره قابلیت اجرایی نخواهد داشت ، دادگاه با استناد به ماده استنادی فوق از قانون آیین دادرس مدنی و به لحاظ عدم قابلیت انتقال رسمی ملک به صورت زمین با نقض رای تجدیدنظر خواسته دعوای خواهان اصلی به کیفیت طرح شده در این پلاک را قابلیت استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسین واعظی

مستشار دادگاه

فرهانی

منبع :کتاب رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران تدوین: دکتر محمدرضا زندی (الزام به سند رسمی)

این مطلب با موضوع انتقال سند ملک بدون پایان کار تنظیم گردیده است.

ارسال پاسخ

*