نمونه دادنامه درباره طرح دعوی قلع و قمع

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

لزوم طرح دعوی قلع و قمع مستحدثات موضوع دادنامه زیر است.دو خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات معمولاً هم زمان با هم مطرح می شوند:

چون دعوی قلع وقمع بنا از طرف تمام مستأجرین درخواست نشده لذا حکم بدوی در این مورد نقض می شود.

تاریخ: ۱۱/۸/۸۸

شماره دادنامه: ۲۲۱۲۰۱۲۳۴  

کلاسه پرونده: …

مرجع رسیدگی:شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای…

تجدیدنظرخوانده: خانم ها ۱-… ۲-… ۳- آقای…

تجدید نظرخواسته: دادنامه شماره ۲۶ در تاریخ ۲۲/۱/۸۸ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی کهریزک

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه در مورد طرح دعوی قلع و قمع

در این پرونده آقای … از دادنامه شماره ۲۶ در تاریخ ۲۲/۱/۸۸ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی کهریزک تجدید نظرخواهی نموده که به موجب دادنامه موصوف ، در دعوای خانمها … ، … و آقای … همگی … با وکالت خانم … به طرفیت تجدید نظرخواه به خواسته الزام وی به رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی ۱۷۴/۱۷۰ و اعاده تصرفات خواهانها و تحویل عین مستأجره و اعاده به وضع سابق و مطالبه خسارت ناشی از دادرسی که در جلسه اول رسیدگی آن را به خلع ید و در صورت احداث بنا توسط خوانده ، تقاضای قلع و قمع بنا تغییر داده اند دادگاه به این استدلال که خوانده (تجدیدنظرخواه) مالکیت خواهانها را نسبت به منافع موقوفه مذکور پذیرفته و از طرفی برای تصرفات خود دلیل و مدرکی بر اجازه مالکین منافع ارائه ننموده اند و از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غضب است و ساختمان احداثی خوانده نیز در آن غیر قانونی است لذا حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه و نیز قلع و قمع بنای احداثی در قطعه زمین موصوف و نیز پرداخت خسارات ناشی از دادرسی صادر کرده اند حال دادگاه با بررسی محتویات و با استنادات پرونده و با مطالعه لوایح ابزاری طرفین اولاً : با توجه به اینکه قرارداد شماره ۶۵۶۳۵ استنادی تجدید نظرخواه برای جواز تصرفش در قطعه زمین مورد اختلاف به موجب احکام قطعی پیوست پرونده ، ابطال گردیده است و تجدیدنظرخواندگان به موجب سند رسمی اجاره شماره ۱۱۵۱۰۸ در تاریخ ۱۲/۸/۸۷ قطعه زمین موصوف را در اجاره خود دارند لذا ادامه تصرف تجدیدخواه فاقد مجوز قانونی و اذن صاحبان حق بوده و در حکم غضب است بنابراین آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن خلع ید تجدیدنظرخواه می باشد به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، تایید و متذکر می شود به لحاظ عدم شرکت یکی از مستأجرین ملک در دعوا ، تصرف تجدیدنظرخواندگان و مستأجر مذکور، پس از اجرای حکم خلع ید با رعایت مقررات املاک مشاعی خواهد بود. ثانیاً : راجع به قلع و قمع بنا با توجه با اینکه از طرف تمام مستأجرین درخواست نشده و یکی از آنها خانم … در دعوا شرکت نداشته و چنین درخواستی را به عمل نیاورده اند این قسمت از دادنامه مورد تأیید نبوده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد.این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رسول دوبحری

مستشار دادگاه

نمازی

منبع: رویه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد۸)

بیشتر بدانید: خلع ید از ملک مشاع

این مطلب با موضوع لزوم طرح دعوی قلع و قمع مستحدثات تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*