نمونه حکم خلع ید از آپارتمان

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه حکم خلع ید از آپارتمان که در زیر درج می گردد حاوی عناصر و ارکان اصلی دعوی خلع ید می باشد ملک مورد دعوی ممکن است زمین مسکونی،مغازه،زمین زراعی ،آپارتمان،سوله و یا هر گونه ملک دیگری باشد.

در این پرونده مورد دعوی یکواحد آپارتمان مسکونی است.

پرونده کلاسه- ۹۵۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد تصمیم نهایی شماره خواهان:آقای –فرزند-با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی:تهران-میدان فردوسی،کوچه براتی،پ۱۶ ط۶ واحد ۱۱

خوانده:آقای-به نشانی:جاده ملارد سه راهی اندیشه خ بهاره شرقی-

خواسته:خلع ید

نمونه حکم خلع ید از آپارتمان

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی آقای – با وکالت آقای مسعود فریدنی بطرفیت آقای – به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی –طبقه اول واحد شمالی واحد شماره یک به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده اولاً”مطابق با استعلام واصله از اداره ثبت خواهان مالک رسمی ملک ادعایی می باشد ثانیاً “مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری و کروکی ترسیمی ملک ادعایی در تصرف خوانده می باشد ثالثاً ” خوانده  مطابق با لایحه ی تقدیمی به صورت ضمنی تصرف خود را تایید و نیز دلیلی مشروع و موجه مبنی بر تصرفاتش ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا ” به مواد ۳۰۷،۳۰۸،۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از ملک موصوف به شرح فوق و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه سوم حقوقی ملارد مهدی حسینعلی زاده

بیشتر بدانید: خلع ید از متصرف ملک مشاع

این مطلب با موضوع نمونه حکم خلع ید از آپارتمان تدوین گردیده است.

ارسال پاسخ

*