رأی دیوان عدالت اداری درباره عوارض کسب و پیشه از وکلای دادگستری

اخبار دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها

عوارض کسب و پیشه از جمله منابع درآمدی شهرداری است.با این حال شهرداری با توسعه مفهومی مواد قانونی مرتبط با حوزه اختیارات شهرداری و شورای شهر،به استناد مصوبات شورا های اسلامی شهرها وجوهی را از اشخاص دریافت می نماید که بعضاً موجب اعتراض مودیان قرار می گیرد. دادنامه زیر که بر اساس شکایت مدیر سایت […]

اعتیاد زوج به مواد مخدر و لزوم توجه دادگاه به استناد زوجه به این موضوع

اخبار دعاوی حقوقی

اعتیاد زوج به مواد مخدر یکی با شرایطی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک و راهکاری برای وی، جهت گرفتن حکم طلاق است.ولی روشن است که احراز این موضوع که دارای جنبه کارشناسی است،مقدمه ضروری صدور حکم بر طلاق است. دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۹۳شعبه یک دیوان عالی کشور در همین باره و در […]

وکیل دیوان عدالت اداری تهران و خدمات حقوقی ای که ارائه می دهد

اخبار دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی قوانین و مقررات

وکیل دیوان عدالت اداری تهران ،دارای چه مختصات حقوقی، تخصصی و فنی است؟آیا شما به وکیل تخصصی در دیوان عدالت اداری و شاغل در تهران نیاز دارید؟آیا وکیل دیوان عدالت اداری تهران ،دارای تحصیلات دانشگاهی تخصصی مشخصی است؟ وکیل باتجربه دیوان عدالت اداری دارای چه معلومات حقوقی و قضایی است؟توانمندی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در […]

فک پلاک خودرو و ترتیب رسیدگی به شکایت فروشنده از خریدار برای فک نمودن پلاک

اخبار دعاوی حقوقی

اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست. رای دادگاه تجدید نظر آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (ح. الف.) از دادنامه شماره ۰۱۱۲۰-۱۷/۱۱/۹۰ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران تجدید […]

قرار عدم استماع دعوا-صدور حکم بر بطلان دعوا-دادخواست مطالبه وجه التزام تأخیر در تحویل مبیع

اخبار دعاوی حقوقی

در صورت عدم تحقق شرایط موجد حق موردادعا در زمان طرح دعوا و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوا صحیح نیست و دعوا باید به‌صورت قرار شکلی (عدم استماع دعوا) رد شود. رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. و م. و س. و خانم ز. همگی […]

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱

اخبار دعاوی کیفری قوانین و مقررات

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا […]

آیا فسخ نکاح به افسرداستنادگی و ضریب هوشی پایین،امکان پذیر است؟

اخبار دعاوی حقوقی

درخواست فسخ نکاح به دلیل افسردگی یا ضریب هوشی پایین استناد به افسردگی یا ضریب هوشی پایین، نه از مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح بوده و نه پنهان نمودن آن از مصادیق تدلیس موجب فسخ نکاح است زیرا اولاً ضریب پایین هوشی دلیل بر سفاهت یا جنون نیست و افسردگی نیز به دلیل شیوع، نوسانی […]

آیا شکایت از ورثه برای اجرای وصیت پس از تقسیم ماترک و ثبت ملک به نام ورثه،امکانپذیر است؟

اخبار دعاوی حقوقی قوانین و مقررات

شکایت از ورثه یا از ناحیه ورثه مطرح می گردد و یا از ناحیه طلبکاران و دیگر اشخاص ذینفع مانند کسانی که متوفی به نفع آنان وصیت نموده است. اخیراً دادنامه ابطالی به شماره۲۱-۱۳۹۶/۳/۹توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که مرتبط با رفع محدودیت اقامه دعوی از ناحیه موصی له می باشد. گردشکار […]

در چه شرایطی شوهر می تواند مانع کار کردن(اشتغال)همسر خود گردد؟

اخبار دعاوی حقوقی

 اشتغال زوجه منع کلی نداشته و اگر محیط کاری مناسب بوده، اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوط متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمی‌توان از اشتغال منع کرد. رای دادگاه آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه […]

تشریفات قانونی افراز املاک مشاع و اثر قابل افراز نبودن ملک در نحوه تقسیم

اخبار دعاوی ملکی قوانین و مقررات

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است دارای مراحلی است که عدم رعایت آنها و رجوع مستقیم به د ادگاه،علی الاصول موجب سرگردانی متقاضی تقسیم می گردد. اداره حقوقی قوه قضاییه برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۰بدین موضوع پرداخته است. شرح استعلام و پاسخ اداره،به قرار زیر است: 《 چنانچه امکان […]