ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور

دعاوی حقوقی دعاوی کیفری دعاوی ملکی

ادعای جعل قرارداد داوری و تکالیف دادگاه  با این توضیح که منظور از ادعای جعلیت قرارداد،قرارداد اصلی و قرارداد منشأ داوری است؛موضوع نظریه مشورتی زیر است: نظریه مشورتی در مورد ادعای جعل قرارداد داوری به شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ استعلام : چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور […]

استقلال شرط داوری از قرارداد داوری

دعاوی حقوقی دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

استقلال شرط داوری از قرارداد داوری قاعده ای است که برخی نویسندگان حقوقی به تبعیت از حقوق خارجی طرفدار آن هستند. در واقع منظور این است که ابطال یا انفساخ یا فسخ قرارداد پایه و اصلی بر شرط داوری یا قرارداد داوری موثر نیست. اما در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و […]

زمان ارجاع طلاق به داوری و تکالیف دادگاه درباره داوری طلاق

دعاوی حقوقی

ارجاع طلاق به داوری چه موقع انجام می گیرد؟ آیا زمان ارجاع طلاق به داوری ، در اختیار دادگاه است؟ یا اینکه زمان ارجاع طلاق به داوری و کسب نظر داوری ،در قانون معین شده است؟ هر چند به نظر می رسد اساساً داوری در طلاق به اهداف مورد نظر قانونگذار که همانا کاستن از […]

شرط داوری در قراردادها و اثر انتقال ملک موضوع داوری به اشخاص ثالت

دعاوی حقوقی

اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنهـا در خصـوص آن قـرارداد جهـت رسیـدگی به داوری ارجاع شود و متعاقباً خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل‌الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است. رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. […]

وکالت ،داوری و مشاوره در قراردادها

قرارداد ،پایه روابط حقوقی افراد و تعیین کننده حقوق و تعهدات طرفین است.از همین رو شرایط و مفاد قرارداد،در موقع بروز اختلاف و بویژه سودجویی یکی از طرفین،ممکن است موجب احقاق حق و یا ایراد ضرر مالی برای طرف دیگر گردد. مشاوره در زمینه تنظیم قراردادها و پذیرش وکالت و داوری در دعاوی ناشی از […]

نحوه داوری دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن عقد نکاح

دعاوی حقوقی

در صورت تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دوام زوجیت است رای دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی خانم ف.ک. با وکالت آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۷۳ مورخ ۱۲/۸/۹۲ صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نظر به اینکه اصل زوجیت فی‌مابین فرجام‌خوانده خانم ف.ش. و مرحوم م.پ. […]

نظریه مشورتی در خصوص دادخواست اعتراض به رای داور

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست اعتراض به رای داوری و اینکه شکلیات اعتراض به رای داور به چه ترتیب است،مورد یکی از استعلامات از اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که ذیلاً عین استعلام و جوابیه تحت نظریه مشورتی شماره ۳۰۶/۱۴۰۰/۷ مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳  درج می گردد:   استعلام :  ۱- در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین […]

نمونه متن وکالت در توکیل

دعاوی حقوقی دعاوی شهرداری ها دعاوی کیفری دعاوی ملکی

نمونه متن وکالت در توکیل زیر برای آن دسته وکلایی که امکان ملاقات حضوری با موکل را ندارند دارای کاربرد است. برای نمونه موکل ساکن زاهدان یا خرمشهر و وکیل ساکن تهران و دادگاه مربوطه هم در شهر تهران است. در این موارد موکل می تواند با ارائه نمونه متن وکالت در توکیل زیر به […]

نمونه دادنامه در خصوص ابطال رای داور مرضی الطرفین

دعاوی حقوقی

ابطال رای داور مرضی الطرفین ارتباط ویژه ای با وظایف داور مرضی الطرفین دارد. داوریا داوران مرضی الطرفین یا هیات داوری در جایگاه دادگاه قرار می گیرند.بنابراین اصولاً الزامات رسیدگی قضایی در رسیدگی داوری نیز حاکم است. عمده فلسفه وجودی دادگاه ها صدور حکم در خصوص اختلاف واقعه و یا فصل خصومت است.در ماده ۳ […]

رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی چیست؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

رابطه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول با مالکیت رسمی موضوعی است که در مورد آن بعضاً نظرات قضایی متفاوتی صادر می گردد. منشا اختلاف معمولاً از این قرار است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری می نماید و در وضعی که سند انتقال ملک به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی […]