علیرغم اینکه هنوز هم در کشور ما سرمایه گذاری اشخاص در زمینه «ملک»،از مطلوبیت بالایی برخوردار است و این مهم،اقتضای آن را دارد که نظام حقوقی و ثبتی منسجمی برای ساماندهی این بخش از ثروت،پیش بینی گردد؛مع الاسف درهم ریختگی قواعد حقوقی ناظر به املاک و قوانین و مقررات متعدد و بعضاً متعارض با یکدیگر،موجب تشدید اختلافات ملکی گردیده است.
قبول وکالت در دعاوی و امور ملکی مانند خلع ید،تنظیم سند رسمی،تخلیه و سرقفلی،از جمله خدمات این دفتر است