خلع ید از متصرف ملک مشاعی-نمونه دادنامه خلع ید

اخبار دعاوی تجاری دعاوی ملکی

مالکین مشاعی حتی اگر سهم آنان به میزان بسیار اندک باشد، حق تقاضای صدور حکم بر خلع ید را دارند.

شماره دادنامه: ۶۰۷ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: آقا….
تجدیدنظر خواسته: آقایان: ۱….۲….

راُی دادگاه

درخصوص تجدیدنظر آقای… از راُی شماره ۱۹۸۳ شعبهُ ۸ دادگاه عمومی شهرری که موجب آن راُی غیابی شماره ۹۴۰_ ۸۰/۶/۱۳ آن شعبه که در خصوص دعوی آقایان …. و…. به طرفیت نامبرده به خواستهُ خلع ید با توجه به مالکیت مشاعی نامبردگان که از ورثه مرحوم آقای …. بوده اند وبا احراز مالکیت آنان با توجه به پاسخ اداره ثبت وگواهینامه انحصار وراثت به استناد مادهُ ۳۰۸، ۳۱۱و ۳۲۳ قانون مدنی ومادهُ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم برخلع ید خوانده از ملک پلاک ثبتی شماره …بخش ۱۲ تهران واقع در جاده قدیم قم کوچه شیرازی قطعه دوم مسکونی صادرگردیده با توجه به اینکه قانوناً هریک از مالکین مشاعی حتی اگرسهم آنان به میزان بسیار اندک باشد حق تقاضای صدور حکم برخلع ید را دارند که اجرای آن به موجب مادهُ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد بنابراین راُی صادره موافق قوانین موضوعه صادر شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مادهُ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی آن را تاُیید می نماید. این راُی قطعی است .

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید.

ارسال پاسخ

*