نمونه دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث که البته مفاد اجمالی آن در دادنامه زیر ذکر گردیده است؛ بیانگر نحوه طرح دعوی علیه ورثه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است: پرونده کلاسه…. شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۱۰۶۰۱۱۰۸ خواهان: خانم …. فرزند ……. با وکالت […]

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟ دو نمونه دادنامه زیر مفاداً گویای متن دو نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی هستند. سوال و محور بحث از این قرار است که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟ […]

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی املاک

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی/ تنظیم سند رسمی املاک و اراضی یکی از ضروریات این دسته از اموال است. تنظیم سند رسمی و گرفتن سند رسمی مالکیت موجب امنیت معاملاتی و ملکی مالکین می گردد. معمولاً وقتی قراردادی به صورت عادی تنظیم می شود، انتقال گیرنده برای تنظیم سند رسمی ملک به انتقال دهنده […]

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مسائل دعوی تنظیم سند رسمی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست الزام به تننظیم سند رسمی ملک مورد معامله از جمله مهمترین دعاوی ملکی است که در اصطلاح رایج رویه قضایی آفریننده و آغازگر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می گردد. هر چند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک اعم از آنکه ملک مورد معامله به صورت زمین ، آپارتمان ، خانه ، […]

نحوه تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی ،در جایی که خوانده دعوی تنظیم سند رسمی ،از اجابت خواسته خواهان،خودداری می نماید مورد اختلاف است.آیا تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی،با صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی و بدون فک ملک بازداشتی انجام می گیرد؟ یا اینکه می بایست ذینفع ملک بازداشتی یعنی شخصی که ملک به درخواست […]

تاریخ تنظیم سند رسمی و هم زمانی آن با روز تعطیل

دعاوی ملکی

تاریخ تنظیم سند رسمی املاک و مستغلات تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله در قراردادها و از نظر قضایی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال،اهمیت زیادی دز روابط قراردادی طرفین دارد.اگر تاریخ تنظیم سند رسمی در روز کاری و دایر ادارات باشد؛متعهد تنظیم سند رسمی،اصولاً عذری برای ایفای تعهد ندارد.اما اگر تاریخ […]

تنفیذ و اثبات مالکیت سرقفلی -الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

تنفیذ و اثبات مالکیت (سرقفلی) خواسته قابل قبول محسوب نمی­شود و قابلیت استماع ندارد و خواهان می­تواند آثار مالکیت (سرقفلی) را مطالبه کند . تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۴ رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (س. الف. ح.) با وکالت (پ. ق.) و آقای (الف. الف. ه.) به طرفیت خواندگان ۱- (ع. […]

الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات آن در مورد املاک بازداشتی

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی . بر خلاف دعوی الزام به انتقال رسمی ملک، دعوای الزام به انجام مقدمات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت، مسموع است. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۵ رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم ل.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ر.الف. و خانم ش.ت. به […]

خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی با چه شرایطی قابل مطالبه است؟

دعاوی حقوقی

مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه کند. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۴۵ رای بدوی در خصوص دعوی ۱- (م. ح.) ۲- خانم (الف. ح.) با وکالت آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (م. ب) […]

چه خواسته هایی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک،قابل طرح هستند؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک ، افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیر افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد. دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵ مورخ : ۱۳۹۲/۴/۲۲ راُی شعبه […]